Privacyreglement Hera Zorg

1. Inleiding

Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Hera Zorg gegevens van haar cliënten. Het doel van dit privacyreglement is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

2. Welke gegevens?

Hera Zorg verwerkt de gegevens die door cliënten, hulpverleners of derden worden aangeleverd om de hulpverlening op basis van een zorgindicatie gesteld door een indicatieorgaan of gemeente te kunnen aanvragen en de hulpverlening te starten. Dit zijn gegevens als: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, telefoonnummer, nationaliteit, maar ook diagnostische gegevens die voor de indicatie aanvraag noodzakelijk zijn.

Ook worden gegevens verwerkt die uit het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening. Deze gegevens worden gedurende het verblijf aangevuld met een behandelplan, opgesteld vanuit de vraag van de cliënt en in overleg met de cliënt. Dit plan omvat alle doelen, werkwijze, gemaakte afspraken en samenwerkingsafspraken.

Hera Zorg zal geen informatie opvragen zonder schriftelijke toestemming van de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordigers. Ook zal Hera Zorg gegevens van cliënten niet aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, tenzij een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Instanties die gerechtigd zijn om dossier te controleren op juistheid en volledigheid, hebben tevens recht op inzage.

3. Doel

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de in te zetten hulpverlening en producten inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan bijvoorbeeld de wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast is gegevensverwerking nodig bij de uitvoering van het behandelplan, met als doel de ondersteuning zo gericht mogelijk te laten verlopen.

De gegevens worden vastgelegd in de digitale cliëntvolgsystemen en zo min mogelijk op papier. Medewerkers van Hera Zorg mogen geen gegevens van cliënten in eigen bezit hebben of USB-sticks gebruiken waar cliëntgegevens op staan.

Hera Zorg verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • Aanvragen van een (her)indicatie bij de indicatie-organen of gemeente(n)
  • Contact opnemen met derden zoals bijvoorbeeld uitkeringsinstanties
  • Samenwerking rondom de cliënt te bevorderen (behandelaars, begeleidende instanties) • Volgen van de voortgang van de hulpverlening

4. Wat gebeurt er met verwerkte gegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de hulpverlening en de inzet van producten; dit betekent dat in eerste aanleg alleen de aan de cliënt verbonden verpleegkundige en arts toegang hebben tot inzage en bewerking van de persoonsgegevens van de cliënt. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt na toestemming van de betrokken cliënt. Persoonsgegevens zijn voor andere verpleegkundigen en professionals van Hera Zorg toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale bedrijfsvoering.

De verpleegkundigen die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting om onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens niet (in kopie dan wel anderszins) aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënten toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is niet van toepassing als de verwerking van de gegevens geschiedt voor het aanvragen van regelingen. Hera Zorg zal u wel informeren over het feit dat uw gegevens worden verwerkt. Indien de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt ook aan hen een geheimhoudingsverplichting opgelegd. Hera Zorg mag uw gegevens niet voor andere dan genoemde doeleinden gebruiken.

5. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van de zorg worden persoonsgegevens bewaard. Dit is anders indien cliënt verzoekt de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich hiertegen verzet; de gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaart moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn (administratiegegevens moeten tien jaar bewaard blijven).

6. Wat zijn de rechten van de cliënten met betrekking tot gegevens?

Wanneer de cliënt vragen heeft over de gegevens die Hera Zorg verwerkt, kan hij zich wenden tot zijn / haar verpleegkundige. Tevens probeert de contactpersoon die belast is met de privacybewaking binnen Hera Zorg te bemiddelen indien discussie is ontstaan over de uitleg en toepassing van hetgeen in dit reglement is bepaald. Ook verzoeken van cliënten om gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens niet juist of niet ter zake dienend zijn, moeten worden gericht aan de contactpersoon. Aan een dusdanig verzoek wordt in beginsel voldaan, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. Wanneer niet voldaan wordt aan het verzoek, ontvangt de cliënt hierover schriftelijk bericht waarin staat uitgelegd waarom niet aan het verzoek is voldaan. Hera Zorg mag een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van de opgevraagde gegevens.

7. Heeft u een klacht?

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien u andere redenen heeft tot klagen, dient u zich te wenden tot Hera Zorg. Deze zal de klacht conform het klachtenreglement in behandeling nemen.


DISCLAIMER

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan het voorkomen dat onze informatie onvolkomenheden bevat. Hera Zorg kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, noch voor de inhoud en/of de gevolgen van de interpretatie of het gebruik ervan.

Aan de gegevens op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor onze officiële regelingen die via deze website zijn gepubliceerd.

De inhoud van de websites van derden waar onze website naar linkt, noch de gevolgen van het gebruik van websites van derden, valt buiten onze controle en daarom ook buiten de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van Hera Zorg.